ZWO Commissie ZWO Commissie
ZWO commissie

Doel en opdracht van deze commissie is:
a. de zendingsopdracht “verkondigt de blijde boodschap aan alle mensen” binnen de gemeente voor alle leden levend te maken. Daarom worden de projecten voornamelijk gekozen om hiermee de evangelieverkondiging aan de orde te laten komen.
b. de medemens (ver weg en dichtbij) hulp bieden en ondersteunen door middel van werelddiaconaat en ontwikkelingshulp.

Ter verwezenlijking van de opdracht zal de ZWO commissie informatie over projecten inwinnen en doorgeven aan de gemeente; activiteiten, waarbij de zending en diaconale hulp centraal staan, organiseren. Hierbij dient de gemeente zoveel mogelijk betrokken te worden. De ZWO commissie is onderdeel van de Diaconie en bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenteleden en het college van diakenen. De ZWO commissie bepaalt zelf haar werkwijze.

Het zendingsgeld wordt 2 maal per jaar opgehaald bij alle gemeenteleden. Daarnaast zijn er per jaar nog enkele collectes voor de zending. Aan het eind van ieder jaar wordt het eindsaldo bekeken. Naar aanleiding daarvan worden projecten gezocht en het zendingsgeld verdeeld, na goedkeuring door de kerkenraad.

Het opgehaalde zendingsgeld van afgelopen jaar (2018) werd verdeeld over de onderstaande projecten:
1.) Stichting Facilite.
Ds Krol die bij ons wel eens voorgaat uit Gorkum is de stuwende kracht achter deze stichting die in Afrika en met name in Ivoorkust actief is.
1 Lesgeven aan predikanten en lokale geestelijken.
2Het publiceren van boeken en brochures ter ondersteuning van het eigen zendingsveld.
3 Evangelisatie in onbereikte streken en plaatsen.
 
2.) stichting G.Z.B.
Het geld gaat naar Opleiding predikanten in Lima Peru.
 
3.) Stichting Operatie Mobilisatie.
Project Logos hope is een zendingsschip en varende boekwinkel die in vele landen evangeliseren.
 
4.) Stichting Antwoord
Project Oekraïne gevangenis evangelisatie in 2 gevangenissen Kovel en Tsuman
65 gevangenen nemen elke zaterdag deel aan de Bijbelstudie in de gevangenissen. 160 gevangenen bezoeken de concerten  die worden georganiseerd op christelijke feestdagen.
 
5.) Stichting Bonisa Zending.
Voornamelijk in China zo ook het project 2018-20 Ondersteuning van tentenmakers in een klein dorpje.
 
 Tevens hangen er bij de uitgang van de kerk ‘deurbusjes’. De opbrengst hiervan is elk jaar voor een ander project bestemd.
Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Boeren in Oeganda. Voor €2,- krijgt een boer in de Karamoja regio een kilo zaaizaad. Iedere boer krijgt gemiddeld 50 kilo. Tevens wordt voorlichting training gegeven aan deze boeren over effectieve landbouwmethoden en opslag van de oogst. (https://www.woordendaad.nl/projecten/ik-geef-jou-een-voorraad-zaaizaad-oeganda/)
Het diaconale geld wordt door middel van collectes opgehaald. Er zijn per jaar 3 projecten (twee buitenlandse projecten en één binnenlands project) Die lopen 2 jaar lang. Daarna worden nieuwe projecten gekozen, opnieuw voor 2 jaar. De twee buitenlandse projecten worden door de ZWO-commissie uitgezocht.

Hieronder wat meer info over de twee lopende projecten:
1) Project Kenia: INBUSINESS
Een eigen bedrijfje voor mensen met een handicap in Kenia.
Voor veel ondernemers in ontwikkelingslanden is een eigen bedrijf bittere noodzaak. Niet het ontwikkelen van een vak, maar brood op de plank is de eerste prioriteit. In Kenia vormt deze vorm van ondernemen een bron van inkomen voor een aanzienlijk deel van de bevolking. Van de 11,8 miljoen mensen die zo hun geld verdienen, heeft 16% een handicap. Hun pogingen om een eigen bedrijf op te zetten mislukken echter vaak, bij gebrek aan de juiste ondersteuning en financiering. Sociale uitsluiting maakt hen extra kwetsbaar voor het mislukken van hun bedrijf. Over het algemeen zijn mensen met een handicap relatief arm en daardoor kunnen zij niet veel geld lenen. Al deze sociale en financiële belemmeringen dringen de vraag op hoe iemand met een handicap toch een succesvol bedrijf kan starten om een eigen inkomen te verdienen en te ontsnappen aan de spiraal van armoede.
Het InBusiness (Inclusive Business) programma is erop gericht om mensen met een handicap te helpen om een stabiele micro-onderneming te starten en daarmee een inkomen te verdienen om het gezin van te onderhouden en zo actief te participeren in de samenleving.
Het project wordt uitgevoerd in Kenia en heeft twee doelgroepen: ondernemers met een handicap die moeite hebben om hun bedrijf draaiende te houden en ondernemers met een handicap die een bedrijf willen starten. Beide groepen hebben begeleiding nodig hoe zij hun ideeën kunnen uitwerken in een levensvatbare onderneming.

2)Project Ecuador
 Jaap en Linda Bezemer gaven in Nederland alles op om met hun 5 kinderen te leven en te werken onder de Kichwa-Indianen in Ecuador.
Linda is verpleegkundige en Jaap is tropenarts.
Hij werkt in een klein ziekenhuis dat 50 jaar geleden is opgericht voor indianen diep in de jungle.
Het werk van Jaap stopt niet met medische hulp. Jaap: “Het ziekenhuis is Christelijk. We genezen patiënten van hun lichamelijke klachten en ze leren bij ons het geluk van het Evangelie van Jezus kennen”
Door ernstig geld gebrek dreigt het ziekenhuis nu te sluiten.
Verschillende afdelingen zijn noodgedwongen gesloten en zwaar verouderde apparatuur is onbruikbaar.
Jaap en Linda willen het ziekenhuis graag herstellen en renoveren.
Maar daar hebben ze onze hulp bij nodig.
Wij vragen u om te helpen, om van een oud ziekenhuis weer een nieuw ziekenhuis te maken.
Er is behoefte aan specialistische apparatuur en bouwmateriaal voor de renovatie.
Steun het werk van Jaap en Linda in het ziekenhuis van Ecuador
Bid voor hen en Geef!     
              

Interkerkelijke ZWO-commissie
Naast onze eigen ZWO-commissie hebben we sinds juni 2015 ook samen met de Hervormde gemeente Rehoboth, De Hervormde kerk en de Vrije Evangelische Gemeente een interkerkelijke ZWO-commissie. D.m.v. diverse acties zamelen we geld in voor het onderstaande project:
Project Moqimi
Aankomende 2 jaar willen we ons richten op organisatie ‘ Moqimi’. Deze organisatie vindt onderdak bij de gereformeerde kerk in Krabbendijke en Arianne Willeboer werkt hiervoor in het Midden Oosten waar ze kinderen en hun families helpt die getraumatiseerd zijn door oorlog en geweld. Het gaat voornamelijk om Yezidi’s, een etnische groep die in augustus 2014 zijn aangevallen door de IS in hun regio Sinjar (Shingal) in Irak. Hierbij zijn ze slachtoffer geworden van genocide waarbij ruim 6-10duizend mensen zijn ontvoerd en vermoord. Hun huizen en een deel van hun land is verwoest. Tot op heden is er weinig kans op een veilige terugkeer en leven zo’n ruim 300.000 vluchtelingen in Noord Irak. Moqimi voorziet ze in eten, medische zorg en materiële hulp wanneer nodig, ze stimuleren en ondersteunen de kinderen om naar school te gaan. Voor informatie over het project kunt u op www.moqimi.nl alles lezen hierover. 
 
Adoptiekinderen
Ook worden 3 adoptiekinderen door de diaconie ondersteund. Hiervoor zijn een aantal aparte collectes per jaar. De informatieverstrekking over de kinderen richting de gemeente en de correspondentie met de kinderen wordt door de ZWO verzorgd.
De ambtsdragers die lid zijn van de ZWO commissie zorgen voor de communicatie naar de kerkenraad. Er wordt per seizoen 6 keer vergaderd bij de leden thuis.

Voorzitter: J.-W. Bol, tel. 573315. Secretaris: mevr. L. Hoogerland, tel. 572595.

 
terug