Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Yerseke
2018-2022
 
‘de liefde van God De Vader, van God De Zoon en van God De Heilige Geest
weerspiegelen in onderlinge verbondenheid en zorg voor de naaste’
 
Inhoud beleidsplan
Woord vooraf ..................................................................................................................................
1. Inleiding ......................................................................................................................................
2. Visie ............................................................................................................................................
2.1 Roeping ....................................................................................................................................
2.2 Context .....................................................................................................................................
2.2.1 Omgevingsanalyse ................................................................................................................
2.3 Profiel .......................................................................................................................................
2.3.1 De biografie ...........................................................................................................................
2.3.2 Een typering van de vorm van kerk-zijn ................................................................................
2.3.3 De kerkelijke kaart .................................................................................................................
2.3.4 Actief op divers gebied ..........................................................................................................
2.4 Visie ..........................................................................................................................................
3. Beleid .........................................................................................................................................
3.1 Beleidsvoornemens ..................................................................................................................
4. Speerpunten de komende vier jaar ............................................................................................


Bijlagen ...........................................................................................................................................
Bijlage 1: beleidsplan juli 2005 .......................................................................................................
Bijlage 2: ledengegevens ...............................................................................................................
Bijlage 3: werkplannen ...................................................................................................................

 
Woord vooraf
Het beleidsplan 2018-2022 is een vervolg op het beleidsplan van juli 2005 en het beleidsplan 2013-2016.
Beleidsplan juli 2005 is tot stand gekomen naar aanleiding van het besluit van de kerkenraad d.d. 5 april 2004, na raadpleging van de gemeente, om mee te gaan met de vereniging van kerken tot Protestantse Kerk in Nederland met ingang van 1 mei 2004.
Het beleidsplan 2013-2016 is onder leiding van gemeenteadviseur zr. Joke Steeneveld tot stand gekomen. De kerkenraad heeft toen in enkele sessies gezocht naar antwoorden op de vragen als: wie zijn we als Gereformeerde Kerk Yerseke, wat willen we als gemeente uitstralen en hoe zien we de nabije toekomst als kerkelijke gemeente.
Opzet en inhoud
Het beleidsplan 2018-2022 is een vervolg op de vorige beleidsplannen. Het begint in de inleiding met uitleg over opzet en inhoud van het plan (hoofdstuk 1). Het volgende hoofdstuk beschrijft de visie van onze gemeente naar aanleiding van onze roeping, onze directe omgeving en ons profiel. In hoofdstuk 3 worden de beleidsuitgangspunten voor de komende 4 jaar omschreven en in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de belangrijkste beleidsuitgangspunten voor die komende 4 jaar.
Met dit beleidsplan willen we als kerk actief toewerken naar gestelde doelen. Jezus zegt tegen Zijn
discipelen als ze na een nacht vissen niks gevangen hebben: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van
het schip en gij zult vinden (Johannes 21: 6a). We geloven als kerkenraad dat deze opdracht èn deze
belofte van onze Heer ook van toepassing mag zijn op ons als Gereformeerde Kerk Yerseke.

 
  1. Inleiding
Net als in het beleidsplan 2013-2016 worden er in het nieuwe beleidsplan streefpunten voor de toekomst omschreven:
-Een belijdende, rechtzinnige gemeente blijven;
-Een goede, schriftuurlijke prediking;
-Trouwe kerkgang;
-Verantwoorde catechese;
-Degelijk kinder- en jeugdwerk;
-Aanwezigheid van (bijbel) gesprekskringen;
-Verenigingswerk;
-Eenheid en gemeenschap beleven als gemeente van Christus.

-Ons missionaire werk beter onder de aandacht brengen
Daarnaast willen we, naast deze streefpunten, een aantal (nieuwe) beleidsuitgangspunten formuleren voor de komende 4 jaar en ook omschrijven hoe we deze uitgangspunten vorm willen geven.
Opzet van dit beleidsplan
In hoofdstuk 2 wordt de visie van onze gemeente beschreven naar aanleiding van onze roeping, de
omgeving- en het profiel van de gemeente. In hoofdstuk 3 worden de beleidsuitgangspunten voor de
komende 4 jaar omschreven en in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de belangrijkste uitgangspunten
voor de komende 4 jaar.


2. Visie
Zonder visie is het moeilijk plannen maken. De visie is namelijk richtinggevend voor goed beleid. In
het kader van beleidsontwikkeling is de visie de verbinding tussen de roeping van de gemeente
(paragraaf 2.1), de context waarin de gemeente zich bevindt (paragraaf 2.2) en het profiel van de
gemeente (paragraaf 2.3). Een visie die als basis geldt voor beleidsontwikkeling moet voor iedereen
goed te begrijpen zijn.
2.1 Roeping
Waartoe zijn we gemeente?
Wat is onze opdracht als gemeente?
Wat is voor ons de kern van het gemeente zijn?
Om antwoord op deze vragen te krijgen en te kunnen gaan begrijpen wat onze roeping/opdracht is als
gemeente is allereerst oriëntatie op de Bijbel en op de Kerkelijke traditie nodig. In de Bijbel vinden we
op verschillende plaatsen beschrijvingen van Christelijke gemeenten. Welke beschrijving past bij ons?
2.2 Context
Met context wordt bedoelt de omgeving waarin de gemeente zich beweegt. Op macroniveau is dat de
(wereld)samenleving en de cultuur waarin we leven, op microniveau is dat de eigen woonplaats
waarin de gemeente zich bevindt. De omgeving beïnvloedt de gemeente. Hoe ziet de omgeving van
onze gemeente eruit?
2.2.1 Omgevingsanalyse
Om een goede analyse te maken van de omgeving waarin onze gemeente zich beweegt kijken we
van groot naar klein: de samenleving in en direct rondom het dorp Yerseke en hierna de samenleving
in en rondom de Gereformeerde Kerk Yerseke.
Belangrijke kenmerken van de burgerlijke samenleving in Yerseke zijn:
-Het is een (vissers)dorp: vis, schaal- en schelpdieren
-Er zijn veel geloofstradities in het dorp
-De dorpsbewoners zijn trots
-Het dorp is toeristisch
-Er is bedrijvigheid
-Er is welvaart
Verheugende ontwikkelingen (kansen) in de samenleving van burgerlijk Yerseke zijn:
-Rooskleurige toekomst mossel- en oestersector: veel ontwikkelingen, nieuwe kweekmethodes
-Er is best wat nieuwbouw in het dorp, ook voor ouderen (Moerzicht): het dorp groeit.
-Christelijke normen en waarden hebben grote invloed in de plaatselijke politiek
-Er is in het dorp ruimte voor andersdenkenden, vrijheid om jezelf te zijn
-Er is nog steeds toenemende welvaart/economische vooruitgang
-Behoorlijk wat dorpsgenoten zijn lid van en gaan naar de kerk
-Er zijn in verhouding nog vrij veel jongeren op het dorp
Zorgbarende ontwikkelingen (bedreigingen) in de samenleving van burgerlijk Yerseke zijn:
-Invloed van milieuorganisaties op de mossel- en oestersector
-Steeds losser wordende band met kerk/geloof
-Invloed toerisme op zondagsrust
-Toch ook de ontkerkelijking
-Vergrijzing in het dorp

  
In het dorp Yerseke is de Gereformeerde Kerk Yerseke betrokken bij de ontwikkelingen:
-Samen met andere kerken initiatieven voor de kerkelijke eenheid ontwikkelen
-Samen met andere kerken pogen om jongeren bij de kerk te houden
-Vergrijzing (ook steeds meer merkbaar in de kerk)
-Ontkerkelijking
-Ontwikkelingen rondom het Nederlands Bijbel Genootschap
Binnen de Gereformeerde Kerk Yerseke spelen de volgende ontwikkelingen:
-Contacten leggen met andere kerken om ons heen
-In passieve zin: de vergrijzing
Voor de komende 4 jaar heeft de Gereformeerde Kerk Yerseke de volgende doelstellingen:
-Jeugdclub, Alpha cursus, en vieringen (avondmaal en bijbellezing) in Moerzicht continueren
-Missionair werk door middel van (gezamenlijk met andere kerken) activiteiten naar buiten toe
-Gesprekskringen, groeigroepen, studiegroepen stimuleren
-Samenwerking met andere kerken en de school vasthouden en uitbouwen
-De gemeente gezond houden: enthousiast, betrokken en actief
-Kerkelijke activiteiten op leeftijdscategorie organiseren
-Kerkelijke activiteiten voor allen organiseren
-Twee diensten per zondag handhaven
-Leren getuigen van je geloof
2.3 Profiel
Met het profiel van de gemeente wordt een typering van de huidige gemeente gegeven. Hoe is onze
gemeente ontstaan, wat is er door de jaren gebeurt en wie zijn we momenteel als gemeente.
Gebeurtenissen uit het verleden vormen een gemeente en laten sporen achter die in het heden vaak
nog te herkennen zijn.
2.3.1 De biografie
De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Yerseke hangt nauw samen met de ontwikkeling
van de Afscheiding in Kruiningen. Het dorp Kruiningen had als één van de eerste gemeenten op Zuid-
Beveland een gekozen kerkenraad. In 1836 besloot men om terug te keren naar de Belijdeniskerk van
weleer. Ook mensen uit Yerseke voegden zich bij de kring der gelovigen in Kruiningen en op 2
oktober 1836 hield ds. H.J. Budding een dienst in een landbouwschuur. Na deze dienst bevestigde ds.
Budding een viertal ambtsdragers (twee voor Kruiningen en twee voor Yerseke) van de Gemeente
Jesu Christi te Kruiningen en Yerseke.
Daarna hielden de Gereformeerden zowel in Kruiningen als in Yerseke godsdienstoefeningen. En één
keer per maand hield men een kerkenraadsvergadering. De gemeente telde na enkele maanden al
vijftig leden. In 1841 werd de kerk door de Provinciale Vergadering officieel erkend als de Christelijke
Afgescheiden Gemeente van Kruiningen en Yerseke. Eind 1865 – dus bijna dertig jaar na de
Afscheiding – kreeg de gemeente (voor Kruiningen en Yerseke samen) een eerste predikant, ds. H.A.
Jonkman. Op 18 oktober 1866 werd de scheiding van de kerken in Kruiningen en Yerseke een feit.
Deze datum staat genoteerd als het ontstaansmoment van de Gereformeerde Kerk van Yerseke. Pas
in 1871 kreeg de nu zelfstandige kerk zijn eerste eigen predikant. In 1865 werd aan de Damstraat een
stuk grond gekocht waarop een kerkgebouw werd gebouwd. In 1885 werd deze kerk al weer
afgebroken en vervangen door een nieuw en groter kerkgebouw dat er nu nog steeds staat. Op 28
maart 1886 werd dit gebouw in gebruik genomen en in 1972 werd het kerkgebouw grondig verbouwd
en werden de bijgebouwen uitgebreid.
In 1982 werd door de firma Tiggelman een nieuw orgel in het kerkgebouw geplaatst. In 1967 werd aan
de Azalealaan een nieuwe pastorie gebouwd en voor het eerst bewoond door ds. Terlaak en zijn
echtgenote. Zij zijn overigens de enigen die daar gewoond hebben, want in 1986 werd deze pastorie
verkocht. In datzelfde jaar werd de ‘oude’ pastorie, gebouwd in 1911, die naast de kerk stond,
afgebroken en op dezelfde plaats werd een nieuwe pastorie gebouwd die in 1988 voor het eerst werd
bewoond door ds. Staat en zijn gezin.
De eerste predikant van de Gereformeerde Kerk van Yerseke was ds. J.H. Donker, van 1871 tot 1873.
Hierna dienden de volgende predikanten onze kerk: ds. P. van Vlaanderen (1883 – 1889); ds. O.D.
Eerdmans (1891 – 1896); ds. Joh. Visser (1896 – 1899); ds. J. Koppe (1900 – 1903); ds. H.J. Heida
(1904 -1907); ds. G.W. Akkerhuis (1910 – 1914); ds. B. Meijer (1915 – 1929); ds. H. Torenbeek (1932
– 1935); ds. A. van Egmond (1936 – 1946); ds. J.E. Booij (1946 – 1966); ds. G.J. Terlaak (1968 –
1986); ds. J. Staat (1988 – 1993); ds. J.F. Ezinga (1994 – 2003); ds. Zijlstra (2005 - 2011). Sinds 2016 is ds. Deelstra verbonden aan de gemeente.
2.3.2 Een typering van de vorm van kerk-zijn
De Gereformeerde Kerk van Yerseke heeft een gereformeerd profiel met ruimte voor evangelische beleving.
Centraal staat de woordverkondiging. Het Woord laat mensen hun nood (de zonde) kennen, maar ook
hoe zij daaruit verlost kunnen worden door het werk van Christus. Voor het dagelijks leven is de
persoonlijke relatie met God in de ontmoeting met Jezus Christus van belang.
Er is veel vraag naar pastoraat, de gemeente hecht veel waarde aan pastoraat. Ook de heiliging van
het leven is belangrijk: de geboden als leefregel.


De Gereformeerde Kerk van Yerseke staat in de gereformeerde traditie die begint bij de Reformatie.
In die traditie nemen de belijdenisgeschriften een belangrijke plaats in. We onderscheiden hierin de
drie oecumenische belijdenisgeschriften (Apostolicum, Niceum, geloofsbelijdenis van Athanasius) en
de drie reformatorische belijdenisgeschriften (Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger
Catechismus en de Dordtse Leerregels). Als een teken van verbondenheid met de traditie
ondertekenen nieuw bevestigde ambtsdragers deze drie formulieren van Enigheid.
2.3.3 De kerkelijke kaart

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 14 februari 2012 is aan de ledenadministrateur gevraagd om
een historisch beeld te geven van de ledengegevens van de Gereformeerde Kerk Yerseke. Op 21
februari 2012 zijn deze gegevens gegenereerd, weergegeven in een aantal tabellen (bijlage 2).
2.3.4 Actief op divers gebied
-Eredienst en liturgie
Eredienst op zondag
Speciale diensten
Kindernevendienst
Kerstavond dienst
Avondmaalsviering in Moerzicht
Bijbellezing in Moerzicht
Dijkdienst

-Pastoraat
Crisispastoraat
Huisbezoek ouderlingen
Bezoek damescomité

Activiteiten gericht op ontmoeting en ontspanning
Voorbede aanvragen

Zingend Bidden
Startdag
Bloemendienst
-Diaconaat
Stille hulp

Noodhulp
Jaarlijkse projecten
Kleine giftenlist
Zeeuws project
Diaconaal bezoekwerk
ZWO-commissie
Gemeentehulp

Reis voor senioren
Kerstmiddag voor senioren
-Missionair werk
Identiteitscommissie
Vakantiebijbelweek
Rommelmarkt-commissie
Interkerkelijke jeugdclub
-Vorming en toerusting
Catechese
Bijbelkring
Alphacursus
Gemeentegroeigroep
-Communicatie
Mededelingenblad
Kanselmededelingen
Kerktelefoon
Vergaderingen
Internet kerkdienst

Website van de kerk
2.4 Visie
In de Gereformeerde Kerk van Yerseke wordt grote waarde toegekend aan de verkondiging van het Woord
en het zoeken naar een persoonlijke relatie met God. De gemeente wil proberen de liefde van God,
van zijn Zoon Jezus Christus en van de Heilige Geest te weerspiegelen in de onderlinge verbondenheid
en de zorg voor de naaste. Geloofsopbouw en onderwijs zijn belangrijke middelen om te groeien in
geloof, hoop en liefde. De gemeente wil ruimte bieden aan jong en oud en open staan voor mensen
die van het evangelie zijn vervreemd en mensen die het evangelie nog niet kennen.


3. Beleid
Omdat wij vinden dat kerk-zijn een continue doorlopend proces is hebben we, net als voorgaande jaren, de volgende uitgangspunten voor beleid gekozen:
01. Ontwikkeling van eredienst en liturgie, waardoor meer gemeenteleden worden aangesproken en zich bij de gemeente laten betrekken.
02. Oriënteren op vernieuwing van de kerkelijke en gemeentelijke organisatie, zodat gemeenteleden nog meer betrokken worden met pastorale gebeurtenissen in de gemeente.
03. Tegengaan van ontkerkelijking, zodat oud, middenkader en jong worden vastgehouden en zich thuis voelen in      de gemeente.
04. Geloofsgetuigen worden, waardoor de gemeente in en ten opzichte van de samenleving geloofwaardig overkomt. Waarom gaan wij naar de kerk en geloven wij.

05. Missionair werk, door middel van (gezamenlijk met andere kerken) activiteiten naar buiten toe te ontplooien.
06. Evangeliseren.
07. Meer diaconale betrokkenheid creëren.
08. Kerkelijke activiteiten organiseren, zowel voor allen als op leeftijdscategorie.
09. Twee diensten per zondag handhaven.
10. Versterken van het bewust zijn van de Gereformeerde traditie, waardoor mensen bewust kiezen om bij deze gemeente te willen horen.
11. Gesprekskringen, groeigroepen en studiegroepen stimuleren.
12. Samenwerking met andere kerken en de school vasthouden en uitbouwen.
13. Jeugdclub, Alpha cursus en vieringen in Moerzicht continueren.
14. Een open gesprekscultuur binnen de gemeente creëren.
15. Een gezond financieel beleid met een sluitende begroting krijgen.

Voor sommige uitgangspunten wordt een moment van aanvang genoemd: dit is de periode waarin een
werkgroep een werkplan voor dit beleidspunt maakt. Hierna volgt de realisatiefase (de uitvoer) van het
werkplan. Dit kan in sommige gevallen een jaar zijn, of langer. In andere gevallen is dit proces
doorlopend, bijvoorbeeld bij tegengaan ontkerkelijking en missionair werk. Dit stopt niet na een paar
jaar. Tot slot is er de evaluatie van elk werkplan: dit zal in de meeste gevallen ook steeds om een
tussentijdse evaluatie gaan omdat de meeste beleidsuitgangspunten doorlopen.

3.1 Beleidsvoornemens
01 Ontwikkeling van eredienst en liturgie.
02 Oriënteren op vernieuwing van de kerkelijke en gemeentelijke organisatie.
03 Tegengaan van ontkerkelijking.

04 Geloofsgetuigen worden.
05 Missionair werk.
06 Evangeliseren.
07 Meer diaconale betrokkenheid creëren.
08 Kerkelijke activiteiten organiseren, zowel voor allen als op leeftijdscategorie.
09 Twee diensten per zondag handhaven.
10 Versterken van het bewust zijn van de Gereformeerde traditie.
11 Gesprekskringen, groeigroepen en studiegroepen stimuleren.
12 Samenwerking met andere kerken en de school vasthouden en uitbouwen.
13 Jeugdclub, Alpha cursus en vieringen in Moerzicht continueren.
14 Een open gesprekscultuur binnen de gemeente creëren.
15 Een gezond financieel beleid met een sluitende begroting krijgen.


4. Speerpunten
Speerpunten voor de komende vier jaar
Van de 15 beleidsuitgangspunten voor de komende vier jaar zijn er 4 uitgekozen om uit te werken.
01. Eredienst en liturgie.
02. Oriënteren op vernieuwing van de kerkelijke en gemeentelijke organisatie.
03. Tegengaan van ontkerkelijking.
04. Geloofsgetuigen worden.

 

terug